Historia Oddziału

Początki organizacji na naszym terenie sięgają 1961 roku, kiedy to Zarząd Oddziału SIMP w Lublinie powołał pierwsze koło w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu.

Przewodniczącym został inż. Henryk Misiak. Koło liczyło 19 członków. W czasie swej działalności członkowie zapisali chlubną kartę w historii naszej organizacji. Prężnie działała Sekcja Lotnicza. Od 03.01.1984r. aż do rozwiązania Kola tj do 1998r. prezesem był Edmund Nieckarz.

W dniu 13.09.1998r. Koło SIMP przy TSWL było gospodarzem Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Zamościu podczas którego został wręczony Sztandar dla Oddziału. Aktu wręczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego SIMP Kol. dr inż. Aleksander Kopeć.

W1990r. za zasługi w działalności na rzecz umocnienia i rozwoju stowarzyszenia Koło SIMP przy TSWL otrzymało od Zarządu Głównego Odznakę Honorową. Niestety wskutek rozformowania TSWL w 1995R. w 1998r. Koło zostało rozwiązane a członkowie rozproszyli się po innych jednostkach wojskowych w kraju.

Przed reformą administracyjną kraju w 1975r. na terenie Zamościa istniało obok koła w TSWL koło Zakładowe w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu.

Z chwilą utworzenia województwa zamojskiego powołana została Komisja Organizacyjna Oddziału Wojewódzkiego SIMP początkowo pod przewodnictwem kol. Wiesława Rutkowskiego z Lublina, a następnie kol. Kazimierza Majchera z Zamościa.

W wyniku działalności tej komisji pod koniec 1976r. czynnych było 16 kół zakładowych (ok. 500 osób). Stan ten pozwolił na zorganizowanie 1977r. 1 Walnego Zgromadzenia Delegatów i powołanie Zarządu Oddziału SIMP w Zamościu.

Najlepszy dla Oddziału okres przypada na lata 1987-1990, kiedy istniały 24 koła, ponad 800 członków indywidualnych i 15 członków zbiorowych. Powołano wówczas Ośrodek ZORPOT.

Zapaś gospodarcza i likwidacja wielu zakładów  pracy po 1990r. spowodowało pogorszenie stanu organizacyjnego oddziału. Jednak grupa aktywnych członków nie poddała się i Zarząd Oddziału pracował nadal. Kol. Andrzej Jarosz prowadzi działalność rzeczoznawstwa w zakresie motoryzacji.

W 2017 roku zorganizowaliśmy uroczystą konferencję połączoną z Jubileuszem 40-lecia Zarządu gdzie dokonaliśmy podsumowania działalności oraz wyróżniliśmy najbardziej zasłużonych członków i osoby wspierające naszą działalność.

Zarząd Główny SIMP docenił naszą działalność wyróżniając dwóch naszych członków najwyższą godnością Członka Honorowego a prezes ZO w Zamościu pełnił funkcję członka GKR Zarządu Głównego przez trzy kadencję.

Przewodniczący / Prezesi Zarządu Oddziału SIMP w Zamościu w poszczególnych kadencjach:

Kazimierz  Majcher 1977-1984
Janusz Zakrzewski 1984-1987
Julian Franków 1987-1994
Janusz Panasiewicz 1994-1998
Kazimierz Majcher 1998-2006
Edmund Nieckarz 2006- nadal